Novinky

19. 11. 2017

Výsledky průzkumu spokojenosti

V průběhu září proběhl každoroční průzkum zákaznické spokojenosti. Realizujeme ho otevřeným dotazníkovým šetřením, tzn. požádáme mailem…

Číst více

Rekonstrukce LAN na Městském obvodě Plzeň 1

Projektová dokumentace ke stažení je dostupná ZDE

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:
·         Rekonstrukce PC sítě (LAN) a elektro zásuvek na ÚMO 1 Plzeň
·         vše v rozsahu a v souladu stanoveném smlouvou a jejími přílohami
 

lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek

 
Lhůta pro podání nabídek:                 Datum: 20.04.2017                Hodina: 09:00
Otvírání obálek                                 Datum: 20.04.2017                Hodina: 09:00
 

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK A INFORMACE, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY

 
Místo pro podání nabídek:  Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace Dominikánská 4, 301 36 Plzeň
Martina Scheinherrová, tel.: 378035101,  email: vz-sitmp@plzen.eu
Nabídku může účastník zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 08:00 hodin do14:00 hodin v místě pro podání nabídek -kontaktní osobě pro příjem nabídek.
Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“a adresou účastníka zadávacího řízení.
Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.
 

požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů

 
Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy prokázat svoji profesní způsobilosti tím, že předloží osobě zastupující zadavatele:
• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
• oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
V případě, že vybraný dodavatel nepředloží před podpisem smlouvy shora uvedené doklady, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek veřejné zakázky
 

pravidla pro podání nabídek

Nabídka bude předložena v  originále v písemné formě v českém jazyce.
  • Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
  • Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou
    a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
  • Účastník zadávacího řízení předloží osobě zastupující zadavatele v uzavřené a dle této výzvy označené obálce:
a. Vyplnění a podepsaný krycí list nabídky 
b. Podepsaný návrh Smlouvy
Součástí zadávacích podmínek je vzor Smlouvy. Účastník zadávacího řízení pouze doplní požadované chybějící údaje (zejména cenu, a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky účastníka zadávacího řízení. Pokud Smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky účastníka zadávacího řízení, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení. Pokud zastupuje účastníka zadávacího řízení jiná osoba odlišná od osoby oprávněné k zastupování, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.
c. Oceněné výkazy výměr
 
 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění dne 7.4.2017 v 9:00 hodin v budově ÚMO Plzeň 1 Alej svobody 60.

Zájemci se mohou zúčastnit prohlídky místa plnění. Zájemce bude v rámci prohlídky plně obeznámen s místem plnění veřejné zakázky a místními podmínkami.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je 10 minut před výše stanoveným termínem v místě prohlídky před hlavním vstupem do daného objektu.
 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje (které jsou předmětem hodnocení), uvedené v návrhu smlouvy účastníka zadávacího řízení.
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění         

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění.