Novinky

15. 10. 2017

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2017Inventarizace majetku pro spravované organizace bude probíhat pomocí elektronických čtecích zařízení (načtením…

Číst více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Kontakty
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Dokumenty
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,Kontakty, Formuláře
5.Místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.Kontakty, Formuláře
6.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

pokud speciální zákon nestanoví jinak.

7.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Právní předpisy zřizovatele povinného subjektu

Pravidla poskytování dat GIS

Vybrané právní předpisy ČR

8.Sazebník úhrad za poskytování informací.Sazebník úhrad za poskytování informací
9.Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy
10.Poskytnuté výhradní licence.Povinný subjekt neuzavřel žádnou výhradní licenční smlouvu.
11.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.Dosud nebylo takovéto usnesení vydáno.
12.Elektronická adresa podatelny.Kontakty
13.Vyřízené žádosti o informace.Vyřízené žádosti o informace