Novinky

3. 10. 2018

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2018 ve dnech od 19.10.2018 až 16.11.2018 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika. Inventarizace…

Číst více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Kontakty
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Dokumenty
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.

Dokumenty

4.Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.Kontakty
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.7192619036/5500
6.Identifikační číslo organizace (IČO).66362717
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).CZ66362717
8.Dokumenty:
1. Seznam hlavních dokumentů
2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Koncepční dokumenty
Dokumenty
9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.Formuláře
10.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
pokud speciální zákon nestanoví jinak.
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Proti rozhodnutí SITMP, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým SITMP odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, §14odst. 5 písm. c nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

Stížnost řeší § 16a) InfZ.

12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.Formuláře
13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

Nejsou stanoveny.

14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)
3. Vybrané právní předpisy České republiky
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Právní předpisy zřizovatele povinného subjektu

Pravidla poskytování dat GIS

Vybrané právní předpisy ČR

15.Sazebník úhrad za poskytování informací.

Dokumenty

16.Licenční smlouvyPovinný subjekt dosud neuzavřel.
17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy