Novinky

3. 10. 2018

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2018 ve dnech od 19.10.2018 až 16.11.2018 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika. Inventarizace…

Číst více

Politika SITMP

Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace, dále SITMP nebo organizace, definovala následující politiku integrovaného systému řízení dle požadavků norem ISO/IEC 27001:2013 (ISMS), ISO/IEC 20000-1:2011 (IT SMS) a EN ISO 22301:2012 (BCMS) tím, že si vedení organizace stanovilo následující konkrétní cíle, pro které se zavazuje poskytovat podporu a přiměřeně velké zdroje vedoucí k jejich dosažení. Zároveň jsou určeni odpovědní pracovníci za implementaci a provoz výše uvedených systémů řízení.

SITMP se prohlašuje být odpovědnou za dodržování a neustálé zlepšování poskytování servisních činností, služeb a ostatních činností, které poskytuje svým uživatelům, zákazníkům, partnerům i okolí a to tak, že dodržuje, bude nadále dodržovat a rozvíjet zásady řízení bezpečnosti informací, řízení IT služeb a řízení systému kontinuity.

Politika integrovaného systému řízení:

  • Poskytování takových služeb, které odpovídají aktuálním technologickým, technickým, bezpečnostním požadavkům a zároveň jsou v souladu s platnými právními a ostatními relevantními předpisy. Důraz je kladen na plnění všech požadavků plynoucích ze Zřizovací listiny.
  • Dosažení a udržení co nejvyšší možné spokojenosti zákazníků, uživatelů, a to interních i externích. Neustálé budování dobrého jména organizace.
  • Efektivní řízení svěřených i vlastních aktiv.
  • Loajální, efektivní a ohleduplné zaměstnance, kteří mají soustavnou motivaci, mají stanoven profesní růst, je brán ohled na jejich specifické směřování a jsou průběžně proškolováni.
  • Neustálé zlepšování výkonnosti a efektivity při poskytování služeb.
  • Zajištění příjemného pracovního prostředí a přátelského firemního prostředí.
  • Přesvědčivé, účinné a efektivní uplatňování přijatých politik a zásad důvěrnosti, dostupnosti a integrity informací, založených na splnění relevantních smluvních, právních a jiných identifikovaných nebo jinak stanovených požadavků.
  • Poskytovat zákazníkům, zaměstnancům, uživatelům a smluvním partnerům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich aktivy.
  • Průběžně snižovat míru rizika na vedením schválenou akceptovatelnou úroveň prostřednictvím plnění stanovených cílů systému řízení a plánu ošetření rizik.
  • Zabezpečit co nejvyšší funkčnost a dostupnost klíčových důležitých provozních a obchodních funkcí tak, aby si organizace mohla plnohodnotně a co nejkvalitněji plnit své závazky vůči zákazníkům, partnerům, svému okolí nebo regulátorům.