Novinky

3. 10. 2018

Inventarizace majetku

Inventarizace majetku 2018 ve dnech od 19.10.2018 až 16.11.2018 proběhne inventarizace majetku – výpočetní technika. Inventarizace…

Číst více

Projekty pro veřejnost

Vybrané dokončené nebo probíhající projekty pro vnější zákazníky, tedy organizace zřízené městem, případně jiné externí subjekty:

TUTAPlzeň - jak se v Plzni žije

Jak jsme na tom s dopravou, zdravotnictvím, životním prostředím? www.tutaplzen.cz pomocí čísel ukazuje jak se žije v západočeské metropoli. Na jednom místě tak najdete ukazatele, které objektivně popisují kvalitu života v Plzni.

Vyřizování životních situací s využitím znakového tlumočení - 2018

Pro naše spoluobčany se sluchovým postižením, je připraveno řešení, kdy při vyřizování na úřadě (agenda pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy, agenda vozidel - Náměstí republiky 16, Koterovská 162) mohou využít tlumočen do znakové řeči. Objednání na přepážku, se zajištěním tlumočení je možné provést zde http://www.uradbezcekani.cz/ 

Elektronické žádosti o předzahrádky - 2018

Provozovatelé kavárenských, restauračních předzahrádek mají v Plzni možnost žádat o povolení elektronicky. Ušetří si tak dřívější fyzické návštěvy úřadů (Správa Veřejného Statku, příslušný městský obvod a Policie ČR). Dnes stačí vyplnit jeden formulář na http://epo.plzen.eu (městské obvody, vybrat příslušný městský obvod, kliknout na oblast Dopravy a vybrat online formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - předzahrádky. Ten se vyplní, odešle datovou schránkou a nově Vás čeká jen jedna návštěva Správy veřejného statku, kde se podepíší technické podmínky užívání.

Pilsen CUBE II - 2017

Ve spolupráci s Západočeskou univerzitou jsme spustili projekt studentského pikosatelitu s názvem Pilsen CUBE II. Jde o projekt na podporu technického vzdělání, jehož cílem je přivést v rámci volnočasového vzdělání děti k technickým kroužkům a v úrovni studentů SŠ a VŠ pak k vesmírnému programu, ve kterém má naše univerzita v rámci ČR svoji silnou pozici. Studenti SŠ mají možnost navrhnout experimenty, které se na oběžné dráze budou realizovat. Chcete se zapojit?  Více na http://www.pilsencube.cz

Vizualizace dopravních intenzit - 2017

Zprovoznili jsme Síť Internetu věcí na Ve spolupráci s ZČU, IS-Practise, EDI jsme vytvořili aplikaci, která vizualizuje dopady stavební činnosti ve městě do dopravy. Velké stavební akce roku 2017, které ovlivní (uzavírky, omezení, atd.) provoz v Plzni jsou zpracovány nad dopravním modelem města a výsledkem je mapa na které jsou vidět dopravní intenzity v místě a čase. Město pak může na základě těchto informací informovat dopředu motoristy, veřejnost a zároveň může nad těmito daty provádět plánování, koordinaci, přijímat opatření pro zmírnění dopadů (příkladem mohou být městští policisté u přechodů do škol, atd.). Více na http://intenzitadopravy.plzen.eu

DRONET - 2017

projekt který má pomoci rozvoji podnikání, cílem je vytvořit podmínky pro přivedení existujících firem z oblasti bezpilotního leteckého průmyslu (dronů) do Plzně a vytvořit tak z města centrum tohoto odvětví v Čechách a v budoucnu i Evropě. Součástí této aktivity je práce se studenty SŠ, VŠ směřující k jejich zapojení do projektů, tvorby aplikací, vývoje s vyústěním do vzniku firem, které budou v Plzni sídli, budou zaměřeny na znalostní ekonomiku a budou vytvářet kvalitní pracovní místa. Více http://www.dronet.cz

Síť IoT - 2017

Zprovoznili jsme Síť Internetu věcí na platformě LoRaWAN v pásmu 868 MHz. Síť bude sloužit pro městské organizace a společnosti jako jsou Vodárna, Dopravní podnik, Teplárna, atd. (jedním z prvních projektů je testování odečtů vodoměrů). Vedle tohoto využití nabízíme síť studentům, školám, univerzitě, vývojářům jako testovací, vývojovou platformu a to zdarma, jako podporu města směrem k podnikání, vzniku start upů, atd. Více na http://iot.plzen.eu

Vyjádření k existenci sítí - 2016

K 1.7.2016 spouštíme pilotní provoz webu na kterém májí uživatelé možnost elektronicky požádat o vyjádření k existenci sítí městských správců. Na adrese https://gis.plzen.eu/vfe/ si můžete aplikaci spustit a podat elektronicky žádost. V případě, že z titulu vaší činnosti budete žádat o vyjádření k existenci sítí častěji, vyplatí se Vám provést registraci. Vaše data se pak budou do každé další žádosti "natahovat" automaticky. V rámci pilotního provozu získáte vyjádření od těchto městských správců:

  • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
  • PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY a.s.
  • SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, p.o
  • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Otevřená data - 2016

OTEVŘENÁ DATA   jsou informace a čísla bezplatně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Formát a struktura otevřených dat tedy umožňuje jejich hromadné počítačové zpracování, k němuž jejich vydavatel poskytl právní svolení. Díky tomu mohou být dál volně zpracovávány, a to i v rámci softwarových aplikací. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy (zdroj www.otevrenadata.cz).

City dashboard - 2016

Pohled na město Plzeň formou benchmarků. Porovnání kvality života v našem městě s jinými městy v ČR. Data jsou aktualizována 1x ročně. CITY DASHBOARD

Rozpočet města - 2016

Vizualizovaná data městského rozpočtu s členěním magistrát a městské obvody 1-10. KLIKACÍ ROZPOČET

Plzeň FRE WIFI - 2016

Město zpřístupnilo pro své občany a návštěvníky přístup k internetu pomocí wifi zdarma. Přístup je omezen na dobu jedné hodiny. Přehled lokalit s Plzeň FREE WIFI.

 

Technické vzdělávání SMART EDU PLZEŇ - 2016

Aktivity které začaly v Domě Digitálních Dovedností, pokračovaly přes Centrum Robotiky, vyústily v ucelený proces podpory technicky zaměřeného vzdělávání. V Domu Digitálních Dovedností a v Centru robotiky se zaměřujeme na volnočasové vzdělávání veřejnosti. V případě DDD jde o digitální dovednosti pro širokou veřejnost, v případě CR cílíme na děti a Kybernetiku. Logickým pokračováním jsou základní školy, které město zřizuje. V plánu máme výuku Kybernetiky jako povinného předmětu již na základní škole (ne na všech, rádi bychom měli v Plzni 3 takto technicky orientované základky). První vlaštovkou je Masarykova ZŠ, kde výuku Kybernetiky zahájíme v školním roce 2016/17. Logickým pokračováním jsou studenti SŠ a VŠ. Pro ně připravujeme již v roce 2016 soutěž v programování aplikací pro drony. Snahou je, přivést tyto studenty právě ke studiu Kybernetiky. Důvodem proč to děláme, je zájem, aby se v Plzni zvyšoval podíl znalostní ekonomiky, ekonomiky, která dokáže vytvářet dobře placená pracovní místa. Stojíme před branami průmyslové revoluce 4.0 a chceme li aby Plzeň byla prosperujícím místem, pak jsou tyto aktivity potřebné. Více na http://smartedu.plzen.eu nebo brožura Smart EDU PLzeň

Centrum Robotiky - 2016

Po roce a půl úspěšného provozu Domu Digitálních Dovedností, rozšíříme jeho aktivity o centrum Robotiky, které bude v areálu bývalého depa dopravního podniku. Zaměříme se zde na technicky orientované vzdělávání (nosně pro děti) se zaměřením na konstrukci, strojařinu, elektrotechniku, programování, to vše pod nosnou aktivitou robotiky. Hala bude vybavena moderními učebnami, s technikou jako jsou přesné obráběcí stroje, 3D scanner, 3D tiskárna, moduly Arduino, Lego, sady PASCO, atd. Děti a veřejnost by zde formou kurzů, kroužků, příměstských táborů získávali znalosti z výroby robotů, jejich programování a užili si spoustu zábavy při soutěžích. Přehled kroužků, kurzů a příměstských táborů v Centru robotiky

Rozšíření mobilní aplikace PLZEŇ - OBČAN o funkci hlášení závad (PLZNI.TO) - 2015

Aplikace pomocí které ze svého mobilního telefonu zašlete městu požadavek na odstranění závady (například závady na veřejném osvětlení, nepořádek kolem odpadových nádob, poničená lavička, atd.). Aplikace je dostupná pro (Android, iOS, Windows Phone) ve storech jednotlivých platforem. Má svoji webovou část na adrese www.plzni.to, kde se dozvíte o stavu řešení vašich požadavků (o stavu požadavku jste informováni jako zadavatelé i na Váš mobilní telefon), případně nemáte li možnost zadat požadavek pomocí mobilního telefonu, můžete ji zadat prostřednictvím tohoto webu.

 

Virtuální prohlídky v google maps 2014

Mnoho návštěvníků Plzně využívá při plánování svého pobytu vyhledávače pro nalezení turisticky zajímavých míst. Jednou z cest je vytváření virtuáních prohlídek v maps.google.cz/maps

Dům Digitálních Dovedností 2014

Projekt v kterém SITMP nabízí široké veřejnosti volnočasové kroužky zaměřené na dovednosti v práci s PC, fotografií, videem, programování, grafice, 3D grafice, atd. více na www.dddplzen.eu. Další oblastí působnosti DDD je vzdělávání pedagogů základních a mateřských škol, při využívání interaktivní výukové techniky, interaktivních výukových materiálů, zapojení tabletů do výuky, vytváření komunikačních platforem pro předávání a sdílení zkušeností z výuky mezi pedagogy,.. ukázka komunikační platformy pedagogů pracujících ve výuce s tablety iPad plzenskeskoly.cz/pro-ucitele/ipad-do-zs/ipad-do-zs.aspx

Metropolitní optická síť 2014

V roce 2013/14 proběhne ze získaného dotačního titulu intenzivní výstavba rozšiřující optickou síť se zaměřením na připojení středních škol.

Interaktivní formuláře - 2014

SITMP se podařilo získat zdroje z dotačního titulu EU a v rámci projektu digitalizace byl spuštěn ELEKTRONICKÝ PORTÁL OBČANA (EPO) epo.plzen.eu. V současné době je zde 30 interaktivních formulářů (postupně budou přibývat další), které můžete z domova, z práce vyplnit a odeslat na úřad. V případě že formulář/žádost podepíšete elektronickým podpisem, odpadne Vám cesta na úřad a podání je řešeno elektronickou cestou. V případě, že nejste vybaveni elektronickým podpisem, pak si vyplněný formulář vytiskněte, objednejte se online na úřad aplikace.plzen.eu/uradbezcekani/ a s vytištěným formulářem se dostavte ve sjednaný čas na přepážku. Zde si úředník načte kód z vašeho formuláře, ověří si vaši totožnost a žádost vyřídí. Ušetříte čas, shánění formuláře, jeho vypisování na úřadě,... Zároveň se tímto sjednotily formuláře používané na městských obvodech = formulář vyplnění na EPO je použitelný na všech městských obvodech i magistrátu.

Mapový portál města Plzně - 2013

Mapový portál je průvodce mapami, aplikacemi a službami v GIS. Mezi prezentované projekty patří například turistická interaktivní mapa, plán ZOO, interaktivní mapa MHD, projekt Starých map plánů města a ortofotomap a mnoho dalších. Více na stránkách mapy.plzen.eu.

Interaktivní průvodce Plzní - 2013

SITMP připravila  aplikaci zaměřenou na informace pro návštěvníky města Plzně. Jako turista si stáhnete aplikaci do mobilního telefonu, tabletu (Android, iOS) a naplánujete si své procházky po památkách a zajímavostech našeho města. Aplikace Vám poskytne zajímavé informace o jednotlivých pamětihodnostech jak ve formě textu, fotografiíí či videosekvencí; dokáže Vás pomocí map k jednotlivým zájmovým bodům dovést, nabídne Vám přehled o kulturních, sportovních akcích, volných parkovacích místech,..

V současné době je turistická aplikace dostupná také pro operační systém WINDOWS 8 (tablety). Aplikaci je možné získat zdarma na Google Play nebo AppStore nebo Windows store.

Turistický průvodce

Turistický průvodce


 

Interaktivní průvodce úřadem - 2012

SITMP připravuje aplikaci zaměřenou na vyřizování životních situací na úřadu. V aplikaci, která bude dostupná jak pro chytré telefony, tak pro tablety (operační systémy Android, iOS, WP8 a W8) získáte online informace kde, kdy a jak vyřešíte s úřadem životní situace, jako jsou občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy,... Součástí budou interaktivní formuláře, objednání se na čas na přepážku, navigace která Vám ukáže kde se předmětná životní situace vyřizuje, nejdůležitější kontakty, propojení na městské Kontaktní centrum,..

Aplikaci je možné získat zdarma na Google Play nebo AppStore nebo Windows store.

Webové stránky Plzeňské školy - 2011

Spuštěn nový web www.plzenskeskoly.cz poskytující základní informace o ZŠ, a MŠ zřizovaných městem Plzeň

Soubory ke stažení:

Smart Edu Plzeň (pdf)