Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.viz Výroční zprávy níže

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Kontakty
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. viz Dokumenty níže
3. Popis organizační struktury povinného subjektu. viz Dokumenty níže
4. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení. Kontakty
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. 7192619036/5500
6. Identifikační číslo organizace (IČO). 66362717
7. Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ66362717
8. Dokumenty:
1. Seznam hlavních dokumentů
2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Koncepční dokumenty
viz Dokumenty níže
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. viz Formuláře níže
10. Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
pokud speciální zákon nestanoví jinak.
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech. Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímProti rozhodnutí SITMP, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým SITMP odmítlo poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, §14odst. 5 písm. c nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

Stížnost řeší § 16a) InfZ.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. viz Formuláře níže
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Nejsou stanoveny.
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)
3. Vybrané právní předpisy České republiky
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Právní předpisy zřizovatele povinného subjektu

Pravidla poskytování dat GIS

Vybrané právní předpisy ČR

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací. viz Dokumenty níže

Sazebník je platný do odvolání.

Pozn.: dle NV 173/2006 § 3 odst. 2 Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad. Sazebník vydá povinný subjekt na dobu účetního období. Dojde-li však v průběhu účetního období k podstatné změně podmínek, za nichž byly určeny náklady, podle kterých byly stanoveny sazby, vydá povinný subjekt nový sazebník.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.
16.1. Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
16.2. Výhradní licence Povinný subjekt dosud neuzavřel.HelpDesk

Potřebujete odbornou pomoc?

Volejte: 378 035 555
Pište: helpdesk@plzen.eu
Zadávejte: https://cd.plzen.eu


Odesláním souhlasíte s našimi podmínkami zpracování osobních údajů.


Naše projekty